Regulamin Kart Podarunkowych

§ 1. Definicje

 1. Wystawca – MK Studio Michał Gatner z siedzibą w Dobrzykowicach przy ul. Ametystowej 7, 55-002 Dobrzykowice, NIP: 6191950507, REGON: 300251230,
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://posterimo.com,
 3. Karta podarunkowa - bon towarowy (reprezentowany przez kod alfanumeryczny) wydawany w formie elektronicznej, uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty podarunkowej,
 6. Towar – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Karty podarunkowej do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Kart podarunkowych w sklepie internetowym posterimo.com
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: https://posterimo.com/policies/terms-of-service.

 

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Kart podarunkowych.
 2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawana Karta podarunkowa jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Kart podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty podarunkowej jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie zostały wykorzystane w okresie ważności Karty podarunkowej.
 7. Wystawca wydaje Karty podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą podarunkową przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 1 roku (rozumianego na potrzeby niniejszego Regulaminu jako 365 dni kalendarzowych) licząc od dnia zakupu Karty podarunkowej. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Karta podarunkowa traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Karty podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty podarunkowej, Nabywca może dokonywać Transakcji za pomocą Karty podarunkowej.

§ 3. Zasady nabywania Kart podarunkowych

 1. Karta podarunkowa dostępna jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Karty podarunkowej, Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybraną przez siebie Kartę podarunkową oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Karty podarunkowej spośród dostępnych nominałów:
  1. 100,00 zł.;
  2. 150,00 zł.;
  3. 200,00 zł.;
  4. 300,00 zł.;
  5. 500,00 zł.;
  6. 1000,00 zł.;
 4.  Płatność za Kartę podarunkową może być dokonana w dowolnej formie dostępnej w Sklepie internetowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności za Kartę podarunkową Wystawca prześle kartę podarunkową na adres e-mail wskazany przez Nabywcę.

 

§ 4. Zasady korzystania z Karty podarunkowej

 1. Realizacja Karty podarunkowej polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Karcie podarunkowej.
 2. Karta może zostać zasilona tylko jednokrotnie.
 3. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
 4. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana w dowolnej ilości Transakcji do wysokości salda dostępnego na Karcie podarunkowej.
 5. Sklep Internetowy uprawniony jest do żądania okazania dowodu posiadania uprawnienia do korzystania z Karty poprzez okazanie wiadomości cyfrowej z przekazanym kodem alfanumerycznym, a w przypadku odmowy okazania powyższego przez Użytkownika, uprawniony jest do odmowy dokonania transakcji przy użyciu Karty.
 6. Karta nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w części, a środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 7. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 8. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej.
 9. Aktualna wartość nominalna Karty pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 
 10. W momencie zapłaty saldo Karty zostaje pomniejszone o kwotę będącą równowartością cen zakupionych towarów.
 11. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny  kupowanych towarów, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w Sklepie Internetowym.
 12. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Karty podarunkowej w sytuacji, gdy:
  1. Upłynął termin ważności Karty podarunkowej,
  2. Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  3. Karta podarunkowa została już wykorzystana.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sprzedażą Kart podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: reklamacje@posterimo.com.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w następujący sposób:
  1. listownie na adres: MK Studio, ul. Ametystowa 7, 55-002 Dobrzykowice,
  2. elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@posterimo.com
 4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 § 6. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty podarunkowej oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty podarunkowej.
 2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej i dokonaniu zwrotu Karty podarunkowej, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Karta podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna tzn. czy nie została już wykorzystana podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
 3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Karty podarunkowej na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Kartę lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Karta podarunkowa jest dezaktywowana.
 4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowej Karty podarunkowej.
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego, zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, zatem w przypadku opłacenia zamówienia Kartą lub Kartami, Użytkownik otrzymuje kolejną Kartę o wartości odpowiadającej kwocie pobranej z Karty lub Kart użytych podczas płatności za zamówienia.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://www.posterimo.com/.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty podarunkowej oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: https://www.posterimo.com/, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Kart podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Kart podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 03.04.2024 roku od godziny 20:00.